100 trạng từ thông dụng nhất trong tiếng Anh

100 trạng từ thông dụng nhất trong tiếng Anh

TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT

 1. always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn
 2. usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên
 3. frequently /ˈfriːkwəntli/ thường xuyên
 4. often /ˈɒf(ə)n/ thường
 5. sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng
 6. occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi khi
 7. seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi
 8. rarely /ˈreəli/ hiếm khi
 9. hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/ hầu như không
 10. never /ˈnɛvə/ không bao giờ

TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN

 1. already /ɔːlˈrɛdi/ đã rồi
 2. lately /ˈleɪtli/ gần đây
 3. still /stɪl/ vẫn
 4. tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai
 5. early /ˈɜːli/ sớm
 6. now /naʊ/ ngay bây giờ
 7. soon /suːn/ sớm thôi
 8. yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua
 9. finally /ˈfaɪnəli/ cuối cùng thì
 10. recently /ˈriːsntli/ gần đây

TRẠNG TỪ LIÊN KẾT

 1. besides /bɪˈsaɪdz/ bên cạnh đó
 2. however /haʊˈɛvə/ mặc dù
 3. then /ðɛn/ sau đó
 4. instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó
 5. moreover /mɔːˈrəʊvə/ hơn nữa
 6. as a result /æz ə rɪˈzʌlt/ kết quả là
 7. unlike /ʌnˈlaɪk/ không giống như
 8. furthermore /ˈfɜːðəˈmɔː/ hơn nữa
 9. on the other hand /ɒn ði ˈʌðə hænd/ mặt khác
 10. in fact /ɪn fækt/ trên thực tế

TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊA ĐIỂM

 1. here /hɪə/ ở đây
 2. there /ðeə/ ở kia
 3. everywhere /ˈɛvrɪweə/ khắp mọi nơi
 4. somewhere /ˈsʌmweə/ một nơi nào đó
 5. anywhere /ˈɛnɪweə/ bất kỳ đâu
 6. nowhere /ˈnəʊweə/ không ở đâu cả
 7. nearby /ˈnɪəbaɪ/ gần đây
 8. inside /ɪnˈsaɪd/ bên trong
 9. outside /ˌaʊtˈsaɪd/ bên ngoài
 10. away /əˈweɪ/ đi khỏi

TRẠNG TỪ CHỈ MỨC ĐỘ

 1. hardly /ˈhɑːdli/ hầu như không
 2. little /ˈlɪtl/ một ít
 3. fully /ˈfʊli/ hoàn toàn
 4. rather /ˈrɑːðə/ khá là
 5. very /ˈvɛri/ rất
 6. strongly /ˈstrɒŋli/ cực kì
 7. simply /ˈsɪmpli/ đơn giản
 8. enormously /ɪˈnɔːməsli/ cực kì
 9. highly /ˈhaɪli/ hết sức
 10. almost /ˈɔːlməʊst/ gần như
 11. absolutely /ˈæbsəluːtli/ tuyệt đối
 12. enough /ɪˈnʌf/ đủ
 13. perfectly /ˈpɜːfɪktli/ hoàn hảo
 14. entirely /ɪnˈtaɪəli/ toàn bộ
 15. pretty /ˈprɪti/ khá là
 16. terribly /ˈtɛrəbli/ cực kì
 17. a lot /ə lɒt/ rất nhiều
 18. remarkably /rɪˈmɑːkəbli/ đáng kể
 19. quite /kwaɪt/ khá là
 20. slightly /ˈslaɪtli/ một chút

TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC

 1. angrily /ˈæŋgrɪli/ một cách tức giận
 2. bravely /ˈbreɪvli/ một cách dũng cảm
 3. politely /pəˈlaɪtli/ một cách lịch sự
 4. carelessly /ˈkeəlɪsli/ một cách cẩu thả
 5. easily /ˈiːzɪli/ một cách dễ dàng
 6. happily /ˈhæpɪli/ một cách vui vẻ
 7. hungrily /ˈhʌŋgrɪli/ một cách đói khát
 8. lazily /ˈleɪzɪli/ một cách lười biếng
 9. loudly /ˈlaʊdli/ một cách ồn áo
 10. recklessly /ˈrɛklɪsli/ một cách bất cẩn
 11. accurately /ˈækjʊrɪtli/ một cách chính xác
 12. beautifully /ˈbjuːtəfʊli/ một cách đẹp đẽ
 13. expertly /ˈɛkspɜːtli/ một cách điêu luyện
 14. professionally /prəˈfɛʃnəli/ một cách chuyên nghiệp
 15. anxiousl /ˈæŋkʃəsli/ một cách lo âu
 16. carefully /ˈkeəfli/ một cách cẩn thận
 17. greedily /ˈgriːdɪli/ một cách tham lam
 18. quickly /ˈkwɪkli/ một cách nhanh chóng
 19. badly /ˈbædli/ cực kì
 20. cautiously /ˈkɔːʃəsli/ một cách cần trọng

TRẠNG TỪ CHỈ ĐỊNH

 1. just /ʤʌst/ chỉ
 2. only /ˈəʊnli/ duy nhất
 3. simply /ˈsɪmpli/ đơn giản là
 4. mainly ˈ/ˈmeɪnli/ chủ yếu là
 5. largely /ˈlɑːʤli/ phần lớn là
 6. generally /ˈʤɛnərəli/ nói chung
 7. especially /ɪsˈpɛʃəli/ đặc biệt là
 8. particularly /pəˈtɪkjʊləli/ cụ thể là
 9. specifically /spəˈsɪfɪk(ə)li/ cụ thể là

Xem thêm:

Tuyệt chiêu hỏi và chỉ đường chuẩn như Tây

Các bộ phận của cây trong tiếng anh

Bình luận
Call Now Button