Hơn 100 tính từ sơ cấp siêu thông dụng

Hơn 100 tính từ sơ cấp siêu thông dụng

Different khác nhau

Used được sử dụng

Important quan trọng

Every mỗi

Large lớn

Available có sẵn

Popular phổ biến

Able thể

Basic cơ bản

Known được biết đến

Various khác nhau

Difficult khó khăn

Several nhiều

United thống nhất

Historical lịch sử

Hot nóng

Useful hữu ích

Mental tinh thần

Scared sợ hãi

Additional thêm

Emotional cảm xúc

Old

Political chính trị

Similar tương tự

Healthy khỏe mạnh

Financial tài chính

Medical y tế

Traditional truyền thống

Federal liên bang

Entire toàn bộ

Strong mạnh mẽ

Actual thực tế

Significant đáng kể

Successful thành công

Electrical điện

Expensive đắt

Pregnant mang thai

Intelligent thông minh

Interesting thú vị

Poor  nghèo

Happy hạnh phúc

Responsible chịu trách nhiệm

Cute dễ thương

Helpful hữu ích

Recent gần đây

Willing sẵn sàng

Nice đẹp

Wonderful tuyệt vời

Impossible không thể

Serious nghiêm trọng

Huge lớn

Rare hiếm

Technical kỹ thuật

Typical điển hình

Competitive cạnh tranh

Critical quan trọng

Electronic điện tử

Immediate ngay lập tức

Whose

Aware nhận thức

Educational giáo dục

Environmental môi trường

Global toàn cầu

Legal pháp lý

Relevant có liên quan

Accurate chính xác

Capable có khả năng

Dangerous nguy hiểm

Dramatic ấn tượng

Efficient hiệu quả

Powerful mạnh mẽ

Foreign nước ngoài

Hungry đói

Practical thực tế

Psychological tâm lý

Severe nghiêm trọng

Suitable phù hợp

Numerous nhiều

Sufficient đủ

Unusual bất thường

Xem thêm: 

100 trạng từ thông dụng nhất trong tiếng Anh 

Tên các con vật trong tiếng Anh

Bình luận
Call Now Button