Skip links
cau truc How much va How many

Bỏ túi cách dùng cấu trúc How much và How many trong tiếng Anh 

Ngữ pháp tiếng Anh có vô vàn cấu trúc khác nhau giúp bồi đắp và làm phong phú thêm kiến thức của bạn. Để hỏi về giá cả hay số lượng thường dùng cấu trúc How much hoặc How many. Vậy sự khác biệt giữa hai cấu trúc này là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết về cấu trúc How much và How many trong tiếng Anh dưới đây. 

Tổng quan về cấu trúc How much 

How much trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, How much đi cùng với danh từ không đếm được mang ý nghĩa là “bao nhiêu”, được dùng trong câu hỏi với mục đích để hỏi về mức độ, số lượng, giá cả,… của một thứ gì đó. 

Lưu ý nhỏ dành cho bạn học giúp dễ nhận biết cấu trúc How much đó là những sự vật trong câu được đo lường theo những đơn vị kg, lít, giờ, năm,…

Cách dùng và cấu trúc How much trong tiếng Anh 

Cấu trúc How much đi với động từ to be

cau truc How much va How many trong tieng Anh 1
Cấu trúc How much đi với động từ to be

Ta có cấu trúc: 

How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + is/are there?

→ There is/ are + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How much water is there in the jug? (Có bao nhiêu nước trong cái bình?)

There is one liter of water in the jug. (Có một lít nước trong cái bình.)

Cấu trúc How much kết hợp động từ thường

cau truc How much va How many trong tieng Anh 2
Cấu trúc How much kết hợp động từ thường

Ta có cấu trúc: 

How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + do/does/did + S + V?

→ S + V + Từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How much time did it take to complete the project? (Mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành dự án?)

It took three weeks to complete the project. (Mất ba tuần để hoàn thành dự án.)

Cấu trúc How much hỏi giá đi với động từ to be

cau truc How much va How many trong tieng Anh 3
Cấu trúc How much hỏi giá đi với động từ to be

Ta có cấu trúc: 

How much + is/are + S?: …. có giá là bao nhiêu?

→ S + is/are + giá tiền

Ví dụ:

How much is the hotel room per night? (Phòng khách sạn mỗi đêm có giá là bao nhiêu?)

The hotel room is $120 per night. (Phòng khách sạn mỗi đêm có giá là 120 đô la.)

Cấu trúc How much hỏi giá kết hợp động từ thường

cau truc How much va How many trong tieng Anh 4
Cấu trúc How much hỏi giá kết hợp động từ thường

Ta có cấu trúc: 

Xem thêm  Take over là gì? Chi tiết cấu trúc Take over trong tiếng Anh

How much + do/does + S + cost?: … có giá là bao nhiêu?

→ S + cost/costs + giá tiền

Ví dụ:

How much do the concert tickets cost? (Vé concert có giá là bao nhiêu?)

The concert tickets cost $50 each. (Vé concert có giá là 50 đô la mỗi vé.)

Tổng quan về cấu trúc How many 

How many trong tiếng Anh là gì?

Tương tự How much, How many cũng được dùng trong tiếng Anh với ý nghĩa “bao nhiêu”, được dùng trong câu hỏi khi cần hỏi về một số lượng cụ thể của một thứ gì đó. Theo sau cấu trúc How many phải là danh từ đếm được số nhiều. 

Cách dùng và cấu trúc How many trong tiếng Anh 

Cấu trúc How many kết hợp động từ to be

cau truc How much va How many trong tieng Anh 5
Cấu trúc How many kết hợp động từ to be

Ta có cấu trúc: 

How many + danh từ đếm được số nhiều (Plural Noun) + are there?

→ There is/ There are + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How many books are there on the shelf? (Có bao nhiêu cuốn sách trên kệ?)

There are ten books on the shelf. (Có mười cuốn sách trên kệ.)

Cấu trúc How many đi với động từ thường

cau truc How much va How many trong tieng Anh 6
Cấu trúc How many đi với động từ thường

Ta có cấu trúc: 

How many + danh từ đếm được số nhiều + do/ does/ did + S + have?

→ S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How many cars does he have? (Anh ấy có bao nhiêu xe ô tô?)

He has two cars. (Anh ấy có hai chiếc xe ô tô.)

Mẹo phân biệt nhanh cấu trúc How much và How many trong tiếng Anh 

Với sự tương đồng về ý nghĩa, đa số người học sử dụng cấu trúc How much và How many không theo nguyên tắc mà gặp đâu đặt đó. Chính vì vậy, hãy tìm hiểu về đặc điểm của từng cấu trúc để giúp bạn tự tin sử dụng đúng kiến thức bạn nhé!

 • Giống nhau: 

– Much và many đều là những từ chỉ số lượng trong tiếng Anh. Cấu trúc How much và How many đều thể hiện ý nghĩa là “bao nhiêu”, hai cấu trúc này được sử để diễn tả một số lượng, mức độ lớn hay nhiều của vật hay sự việc, hiện tượng nào đó. 

– Thông thường, vị trí của chúng sẽ đứng trước danh từ giúp bổ nghĩa cho danh từ đó. Cách phân biệt hai cấu trúc này dễ dàng và dễ nhớ nhất đó là dựa vào dạng của danh từ đi kèm là danh từ đếm được hay không đếm được. 

 • Khác nhau: 
Cấu trúc How much  Cấu trúc How many 
– Đứng sau How much trong câu là danh từ không đếm được. Do đó, danh từ này không có đuôi /-s/, /-es/.- Trong câu với cấu trúc How much, danh từ không đếm được sẽ không đi kèm với “a,” “an,” hoặc “some.”-  Luôn luôn có từ “cost” sau cùng khi sử dụng câu hỏi How much. Ví dụ:How much sugar is there in the jar? (Có bao nhiêu đường trong hũ?)There is half a kilogram of sugar in the jar. (Có nửa ký đường trong hũ.) – Cấu trúc How many chỉ áp dụng với danh từ đếm được giúp bổ nghĩa cho danh từ đó. Thêm “s” ở phía sau đuôi của danh từ, ngoại trừ một số trường hợp như: people,…- Dùng “There is” cho câu trả lời khi theo sau How many là danh từ số ít. Ngược lại, theo sau là danh từ số nhiều thì ta dùng “There are”.Ví dụ:How many students are there in the class? (Có bao nhiêu học sinh trong lớp?)There are twenty students in the class. (Có hai mươi học sinh trong lớp.)

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc How much và How many trong tiếng Anh

– Cả hai cấu trúc How much và How many, có những trường hợp trong cuộc trò chuyện người nghe đã hiển nhiên biết về sự vật cần được đo lường đó là gì, ta có thể lược bỏ danh từ trong câu hỏi để rút gọn câu nhưng vẫn không làm đổi nghĩa và tránh việc lặp đi lặp lại của từ. 

Xem thêm  Cấu trúc Mean - Định nghĩa và cách dùng chuẩn xác nhất 

– Khi sử dụng Much và Many, nhớ rằng hai từ này nếu đi kèm với danh từ thì sẽ không có giới từ of. Trường hợp Much đi kèm với giới từ “of” thì đứng phía sau đó sẽ là tên riêng hoặc địa danh.

Bài tập về cấu trúc How much và How many trong tiếng Anh 

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu 

1.________beef does she want?

A. How much        B. how many         C. how         D. how long

2. ________apples do you want?

A. How often         B. How many         C. How much         D. How

3. ________oranges do you want? – A dozen.

A. How much         B. How many         C. How         D. What

4. There are ________ things to do here

A. many         B. much         C. a lot         D. little

5. We haven’t got ________ time

A. much         B. a lot         C. many         D. some

6. How much rice does she ________?

A. want         B. wants         C. wanting         D. to want

7. How ________ apples are there on the table?

A. many         B. much         C. some         D. any

8. How ________ does the T-shirt cost?

A. many         B. much         C. some         D. any

9. How much ________ the shoes?

A. do         B. does         C. are         D. is

10.________ much is a loaf of bread?

A. What         B. Where         C. When         D. How

11. How ____glasses of water do you drink in the morning?

A. many         B. much         C. some         D. any

12. This dictionary ________ 90,000 dong.

A. cost         B. costs         C. is costing         D. costing

13. How much water ________ there in the glass?

A. be         B. am         C. is         D. are

14. How much ________ a kilo of rice?

A. be         B. am         C. is         D. are

15.________ books are there on the shelf?

A. Where         B. What         C. How much         D. How many

Bài tập 2: Điền How much hoặc How many thích hợp vào chỗ trống

 1. ___________ beer is there in the fridge?
 2. ___________ apples do you want?
 3. ___________ languages do you speak?
 4. ___________ people are there in the room?
 5. ___________ days are there in a week?
 6. ___________ coffee do you drink everyday?
 7. ___________ kilos of rice do you want?
 8. ___________ soda does he want?
 9. They don’t have ___________ bananas, and they don’t have ___________ fruit juice.
 10. How _____________ is this? It’s nine dollars.
 11. How _________________ do you want? Seven, please.
 12. I wrote _________________ letters.
 13. I visited _____________________ European cities.
 14. He hasn’t got _________________ patience.
 15. How ________ does the dress cost ?
 16. ________ is a bar of soap?
 17. ________ notebooks are there on the shelf?
 18. How ________ lemons are there in the fridge?
 19. _________________soup is there in the fridge?
 20. _________________carrots do you want?
 21. _________________languages does your brother speak?
 22. _________________boys are there in your class?
 23. _________________days are there in a month?
 24. _________________tea do you drink everyday?

Đáp án

Bài tập 1

1. A 2. B 3. B 4. A 5. A
6. A 7. A 8. B 9. C 10. D
11. A 12. B 13. C 14. C 15. D

Bài tập 2

1. How much

2. How many

3. How many

4. How many

5. How many

6. How much

7. How many

8. How much

9. Many/ much

10. Much

11. Many

12. Many

13. Many

14. Much

15. Much

16. How much

17. How many

18. Many

19. How much

20. How many

21. How many

22. How many

23. How many

24. How much

Hy vọng qua bài viết trên, bạn học đã nắm được từng đặc điểm, bản chất, cách dùng cấu trúc How much và How many trong tiếng Anh. Qua đó, dễ dàng phân biệt hai điểm ngữ pháp dùng để hỏi về số lượng trong trường hợp cần thiết.  

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Tiếng Anh Nghe Nói

Nếu bạn đang tìm kiếm khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng chuyên THỰC HÀNH KỸ NĂNG NGHE – NÓI trong môi trường 100% giáo viên Anh – Úc – Mỹ – Canada thì Tiếng Anh Nghe Nói chính là sự lựa chọn hàng đầu, tham khảo các khóa học tại đây: https://tienganhnghenoi.vn/lop-nhom/

Rate this post
Contact Me on Zalo