Skip links
cac loai con trung trong tieng anh

Từ vựng tiếng Anh về các loài côn trùng

 1. ant /ænt/: con kiến
 2. bed bug /bed bʌɡ/: con rệp
 3. bee /biː/: con ong
 4. beetle /ˈbiːtl/: con bọ cánh cứng
 5. butterfly /ˈbʌtərflaɪ/: con bướm
 6. centipede /ˈsentɪpiːd/: con rết
 7. cicada /sɪˈkeɪdə/: con ve sầu
 8. cockroach /ˈkɑːkroʊtʃ/: con gián
 9. louse /laʊs/: con chí
 10. cricket /ˈkrɪkɪt/: con dế
 11. dragonfly /ˈdræɡənflaɪ/: con chuồn chuồn
 12. earthworm /ˈɜːrθwɜːrm/: con giun đất
 13. firefly /ˈfaɪərflaɪ/: con đom đóm
 14. flea /fliː/: con bọ chét
 15. fly /flaɪ/: con ruồi
 16. grasshopper /ˈɡræshɑːpər/: con cào cào
 17. ladybug /ˈleɪdibʌɡ/: con bọ cánh cam
 18. locust /ˈloʊkəst/: con châu chấu
 19. millipede /ˈmɪlɪpiːd/: con cuốn chiếu
 20. moth /mɔːθ/: bướm đêm
 21. mosquito /məˈskiːtoʊ/: con muỗi
 22. praying mantis /ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: con bọ ngựa
 23. pupa /ˈpjuːpə/: con nhộng
 24. rice weevil /raɪs ˈwiːvl/: con mọt gạo
 25. scorpion /ˈskɔːrpiən/: con bò cạp
 26. silkworm /ˈsɪlkwɜːrm/: con tằm
 27. snail /sneɪl/: ốc sên
 28. spider /ˈspaɪdər/: con nhện
 29. stick bug /stɪk bʌɡ/: con bọ que
 30. termite /ˈtɜːrmaɪt/: con mối
 31. wasp /wɑːsp/: con ong bắp cày
 32. bumblebee /’bʌmbl,bi:/: con ong nghệ
 33. worm /’wɜrm/: con sâu
 34. looper /’lu:pə/: con sâu đo
 35. earwig /’iəwig/: con sâu tai
 36. leaf-miner /,li:f’mainə/: con sâu ăn lá
 37. horse-fly /’hɔ:s,flai/: con mòng
 38. mayfly /’meiflai/: con phù du
 39. midge /midʒ/: con muỗi vằn
 40. cocoon /kəˈkuːn/: kén

Các bài học xem nhiều nhất: 

41 câu giao tiếp chủ đề thời tiết

101 câu tiếng Anh siêu ngắn cực thông dụng 

 

4/5 - (6 bình chọn)
Xem thêm  Tổng quan về đại từ bất định trong tiếng Anh
Contact Me on Zalo