Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề thời gian

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề thời gian

A: Từ vựng tiếng Anh về đơn vị thời gian

1. Second – /ˈsek.ənd/: Giây

2. Minute – /ˈmɪn.ɪt/: Phút

3. Hour – /aʊr/: Giờ

4. Week – /wiːk/: Tuần

5. Decade – /dekˈeɪd/: Thập kỷ

6. Century – /ˈsen.tʃər.i/: Thế kỷ

7. Weekend – /ˈwiːk.end/: Cuối tuần

8. Month – /mʌnθ/: Tháng

9. Year – /jɪr/: Năm

10. Millennium – /mɪˈlen.i.əm/: Thiên niên kỷ

B: Từ vựng tiếng Anh về thời gian của một ngày

1. Morning – /ˈmɔːr.nɪŋ/: Buổi sáng

2. Afternoon – /ˌæf.tɚˈnuːn/: Buổi chiều

3. Evening – /ˈiːv.nɪŋ/: Buổi tối

4. Midnight – /ˈmɪd.naɪt/: Nửa đêm

5. Dusk – /dʌsk/: Hoàng hôn

6. Dawn – /dɑːn/: Bình minh

C: Từ vựng tiếng Anh về các từ chỉ tần suất

1. Never – /ˈnev.ɚ/: Không bao giờ

2. Often – /ˈɒf.tən/: Thường xuyên

3. Occasionally – /əˈkeɪʒ.nəl.i/: Thỉnh thoảng

4. Rarely – /ˈrer.li/: Hiếm khi

5. Normally – /ˈnɔːr.mə.li/: Thường xuyên

6. Alway – /ˈɑːl.weɪz/: Luôn luôn

7. Sometimes – /’sʌmtaimz/: Thỉnh thoảng, đôi khi

8. Seldom – /’seldəm/: Ít khi, hiếm khi

9. Usually – /’ju:ʒəli/: Thường xuyên

D: Từ vựng tiếng Anh về giờ trong ngày

1. Am: Buổi sáng

2. Pm: Buổi chiều

3. Two o’clock am/pm: Hai giờ sáng/chiều

4. Two fifteen/A quarter after two am/pm: Hai giờ mười lăm sáng/chiều

5. Two thirty/Half past two am/pm: Hai giờ ba mươi sáng/chiều

6. Two forty-five/A quarter to three am/pm: Ba giờ kém mười lăm sáng/chiều

7. Two oh five am/pm: Hai giờ năm phút sáng/chiều

8. Two twenty/Twenty after two am/pm: Hai giờ hai mươi sáng/chiều

9. Two forty/Twenty to three am/pm: Hai giờ buốn mươi sáng/chiều

10. Two fifty-five/Five to three am/pm: Hai giờ năm mươi lăm sáng/chiều

11. Noon/Twelve noon: Mười hai giờ trưa

12. Midnight/Twelve midnight: Mười hai giờ đêm

E: Các câu hỏi giờ trong tiếng Anh

1. Could you tell me the time, please? – Bạn có thể xem hộ tôi mấy giờ được không?

2. Do you know what time it is? – Bạn có biết mấy giờ rồi không?

3. Do you happen to have the time? – Bạn có biết mấy giờ rồi không?

4. What time is it? – Mấy giờ rồi?

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận
Call Now Button