200 động từ siêu thông dụng trong tiếng Anh (Phần 2)

200 động từ siêu thông dụng trong tiếng Anh (Phần 2)

 1. Cause /kɑz/ gây ra
 2. Pass /pæs/ vượt qua
 3. Lie /laɪ/ nói xạo
 4. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận
 5. Watch /wɑʧ/ xem
 6. Raise /reɪz/ nâng cao
 7. Base /beɪs/ dựa trên
 8. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng
 9. Break /breɪk/ làm vỡ
 10. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích
 11. Learn /lɜrn/ học hỏi
 12. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên
 13. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ
 14. Grow /groʊ/ lớn lên
 15. Claim /kleɪm/ tuyên bố
 16. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo
 17. Support /səˈpɔrt/ ủng hộ
 18. Cut /kʌt/ cắt bỏ
 19. Form /fɔrm/ hình thành
 20. Stay /steɪ/ ở lại
 21. Contain /kənˈteɪn/ chứa
 22. Reduce /rəˈdus/ giảm
 23. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập
 24. Join /ʤɔɪn/ ghép
 25. Wish /wɪʃ/ muốn
 26. Achieve /əˈʧiv/ đạt được
 27. Seek /sik/ tìm kiếm
 28. Choose /ʧuz/ chọn
 29. Deal /dil/ xử lý
 30. Face /feɪs/ đối mặt
 31. Fail /feɪl/ thất bại
 32. Serve /sɜrv/ phục vụ
 33. End /ɛnd/ kết thúc
 34. Kill /kɪl/ giết
 35. Occur /əˈkɜr/ xảy ra
 36. Drive /draɪv/ lái xe
 37. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện cho
 38. Rise /raɪz/ tăng lên
 39. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận
 40. Love /lʌv/ yêu thương
 41. Pick /pɪk/ nhặt lên
 42. Place /pleɪs/ đặt, để
 43. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi
 44. Prove /pruv/ chứng minh
 45. Wear /wɛr/ đội, mặc
 46. Catch /kæʧ/ bắt lấy
 47. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức
 48. Eat /it/ ăn
 49. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu
 50. Enter /ˈɛntər/ tiến vào
 51. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu
 52. Arrive /əˈraɪv/ đến
 53. Ensure /ɛnˈʃʊr/ chắc chắn
 54. Point /pɔɪnt/ chỉ vào
 55. Plan /plæn/ lên kế hoạch
 56. Pull /pʊl/ kéo
 57. Refer /rəˈfɜr/ nhắc tới
 58. Act /ækt/ ra vẻ, hành động
 59. Relate /rɪˈleɪt/ có liên quan
 60. Affect /əˈfɛkt/ ảnh hưởng tới
 61. Close /kloʊs/ đóng lại
 62. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định
 63. Manage /ˈmænəʤ/ quản lý
 64. Thank /θæŋk/ cảm ơn
 65. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh
 66. Announce /əˈnaʊns/ thông báo
 67. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được
 68. Note /noʊt/ ghi lại
 69. Forget /fərˈgɛt/ quên
 70. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ ra rằng
 71. Wonder /ˈwʌndər/ tự hỏi
 72. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì
 73. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản
 74. Suffer /ˈsʌfər/ chịu khổ
 75. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh
 76. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt
 77. Suppose /səˈpoʊz/ giả sử
 78. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành
 79. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định
 80. Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
 81. Listen /ˈlɪsən/ nghe
 82. Save /seɪv/ lưu giữ
 83. Tend /tɛnd/ có xu hướng
 84. Treat /trit/ đối xử
 85. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát
 86. Share /ʃɛr/ chia sẻ
 87. Remove /riˈmuv/ loại bỏ
 88. Throw /θroʊ/ ném
 89. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom
 90. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại
 91. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích
 92. Force /fɔrs/ bắt buộc
 93. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ
 94. Admit //ədˈmit// thừa nhận
 95. Assume /əˈsum/ cho rằng
 96. Smile /smaɪl/ mỉm cười
 97. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị
 98. Replace /ˌriˈpleɪs/ thay thế
 99. Fill /fɪl/ lấp đầy
 100. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao
 101. Mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới

Xem thêm 

200 động từ siêu thông dụng trong tiếng Anh (Phần 1)

Các loại  trái cây trong tiếng Anh

Bình luận
Call Now Button