200 động từ siêu thông dụng trong tiếng Anh (Phần 1)

200 động từ siêu thông dụng trong tiếng Anh (Phần 1)

 1. Be /bi/ thì, là, ở
 2. Have /hæv/ có
 3. Do /du/ làm
 4. Say /seɪ/ nói
 5. Get /gɛt/ lấy
 6. Make /meɪk/ làm
 7. Go /goʊ/ đi
 8. See /si/ thấy
 9. Know /noʊ/ biết
 10. Take /teɪk/ lấy
 11. Think /θɪŋk/ nghĩ
 12. Come /kʌm/ đến
 13. Give /gɪv/ cho
 14. Look /lʊk/ nhìn
 15. Use /juz/ dùng
 16. Find /faɪnd/ tìm thấy
 17. Want /wɑnt/ muốn
 18. Tell /tɛl/ nói
 19. Put /pʊt/ đặt
 20. Mean /min/ nghĩa là
 21. Become /bɪˈkʌm/ trở thành
 22. Leave /liv/ rời khỏi
 23. Work /wɜrk/ làm việc
 24. Need /nid/ cần
 25. Feel /fil/ cảm thấy
 26. Seem /sim/ hình như
 27. Ask /æsk/ hỏi
 28. Show /ʃoʊ/ trình diễn
 29. Try /traɪ/ thử
 30. Call /kɔl/ gọi
 31. Keep /kip/ giữ
 32. Provide /prəˈvaɪd/ cung cấp
 33. Hold /hoʊld/ giữ
 34. Turn /tɜrn/ xoay
 35. Follow /ˈfɑloʊ/ theo
 36. Begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu
 37. Bring /brɪŋ/ đem lại
 38. Like /laɪk/ như
 39. Going /ˈgoʊɪŋ/ đi
 40. Help /hɛlp/ giúp
 41. Start /stɑrt/ bắt đầu
 42. Run /rʌn/chạy
 43. Write /raɪt/ viết
 44. Set /sɛt/ đặt để
 45. Move /muv/ di chuyển
 46. Play /pleɪ/ chơi
 47. Pay /peɪ/ trả
 48. Hear /hir/ nghe
 49. Include /ɪnˈklud/bao gồm
 50. Believe /bɪˈliv/ tin tưởng
 51. Allow /əˈlaʊ/ cho phép
 52. Meet /mit/ gặp gỡ
 53. Lead /lid/ dẫn dắt
 54. Live /lɪv/sống
 55. Stand /stænd/ đứng
 56. Happen /ˈhæpən/ xảy ra
 57. Carry /ˈkæri/ mang
 58. Talk /tɔk/ nói chuyện
 59. Appear /əˈpɪr/ xuất hiện
 60. Produce /ˈproʊdus/ sản xuất
 61. Sit /sɪt/ ngồi
 62. Offer /ˈɔfər/ yêu cầu
 63. Consider /kənˈsɪdər/ cân nhắc
 64. Expect /ɪkˈspɛkt/ chờ đợi
 65. Suggest /səgˈʤɛst/ đề nghị
 66. Let /lɛt/ cho phép
 67. Read /rid/ đọc
 68. Require /ˌriˈkwaɪər/ yêu cầu
 69. Continue /kənˈtɪnju/ tiếp tục
 70. Lose /luz/ thua cuộc
 71. Add /æd/ thêm vào
 72. Change /ʧeɪnʤ/ thay đổi
 73. Fal /fɔl/ ngã
 74. Remain /rɪˈmeɪn/ còn lại
 75. Remember /rɪˈmɛmbər/ nhớ lại
 76. Buy /baɪ/ mua
 77. Speak /spik/ nói
 78. Stop /stɑp/ dừng lại
 79. Send /sɛnd/ gửi
 80. Receive /rəˈsiv/ nhận
 81. Decide /ˌdɪˈsaɪd/ quyết định
 82. Win /wɪn/ chiến thắng
 83. Understand /ˌʌndərˈstænd/ hiểu
 84. Describe /dɪˈskraɪb/ miêu tả
 85. Develop /dɪˈvɛləp/ phát triển
 86. Agree /əˈgri/ đồng ý
 87. Open /ˈoʊpən/ mở
 88. Reach /riʧ/ đạt tới
 89. Build /bɪld/ xây dựng
 90. Involve /ɪnˈvɑlv/ liên quan tới
 91. Spend /spɛnd/ dành
 92. Return /rɪˈtɜrn/ trở lại
 93. Draw /drɔ/ vẽ
 94. Die /daɪ/ chết
 95. Hope /hoʊp/ hy vọng
 96. Create /kriˈeɪt/ sáng tạo
 97. Walk /wɔk/ đi bộ
 98. Sell /weɪt/ đợi
 99. Wait /weɪt/ đợi
 100. Cause /kɑz/ gây ra

Xem thêm: 

Hơn 100 câu giao tiếp tiếng Anh trong mọi tình huống 

Tổng hợp từ vựng thông dụng tại sân bay 

Từ vựng tiếng Anh trong nhà hàng 

Bình luận
Call Now Button