Skip links
tu vung chu de moi truong

70 từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi Trường

Trên hành tinh chúng ta, môi trường đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống và sự cân bằng tự nhiên. Hãy cùng bắt đầu khám phá và tìm hiểu về từ vựng tiếng Anh trong chủ đề môi trường trong bài viết này.

 1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít
 2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển
 3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học 
 4. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa
 5. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu
 6. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu
 7. creature /ˈkriːʧə/ sinh vật
 8. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy
 9. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ
 10. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa 
 11. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng 
 12. dust /dʌst/ bụi bẩn  
 13. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất
 14. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học 
 15. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái
 16. alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế
 17. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường
 18. environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường học
 19. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn
 20. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải
 21. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói
 22. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu
 23. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón
 24. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính
 25. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp
 26. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên
 27. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu
 28. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn
 29. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm
 30. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn
 31. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới
 32. sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển
 33. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải
 34. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời
 35. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời
 36. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa
 37. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại
 38. renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi
 39. reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng
 40. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại
 41. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm
 42. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 43. sustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vững
 44. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm
 45. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
 46. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
 47. environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ thân thiện với môi trường
Xem thêm  Bí kíp tự tin giao tiếp với 20+ Phrasal verb với Go 

Các động từ thường gặp

 1. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn
 2. destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy
 3. die out /daɪ aʊt/ chết dần
 4. disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất
 5. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn
 6. dump /dʌmp/ vứt bỏ
 7. emit /ɪˈmɪt/ bốc ra
 8. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn
 9. leak /liːk/ rò rỉ
 10. threaten /ˈθrɛtn/ đe dọa
 11. pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm
 12. protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ
 13. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc
 14. recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế
 15. reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
 16. conserve /kənˈsɜrv/ bảo tồn
 17. clean /klin/ dọn dẹp

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GV Nước Ngoài (Anh, Mỹ, Canada…) các bạn có thể tham khảo chi tiết tại: https://tienganhnghenoi.vn/khoa-hoc/

tieng anh nghe noi min

 

4.6/5 - (15 bình chọn)
Contact Me on Zalo