Tuyệt chiêu hỏi và chỉ đường chuẩn như Tây

Tuyệt chiêu hỏi và chỉ đường chuẩn như Tây

– Cách để hỏi đường:
Could you tell me how to get to the post office?
/kʊd juː tɛl miː haʊ tuː gɛt tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Bạn có thể chỉ tôi cách để đến được bưu điện không?

How could I find the nearest hotel?
/haʊ kʊd aɪ faɪnd ðə ˈnɪərɪst həʊˈtɛl/
Làm sao tôi có thể tìm thấy khách sạn gần nhất?

Pardon me, I’m lost, how do I get to the post office?
/ˈpɑːdn miː, aɪm lɒst, haʊ duː aɪ gɛt tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi bị lạc, làm sao tôi có thể đến được bưu điện?

Which is the best way to the post office?
/wɪʧ ɪz ðə bɛst weɪ tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Con đường nào tiện nhất để đi đến bưu biện?

Could you direct me to the post office?
/kʊd juː dɪˈrɛkt miː tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Bạn có thể chỉ đường cho tôi tới bưu điện không?

Excuse me, how can I go to the post office?
/ɪksˈkjuːs miː, haʊ kæn aɪ gəʊ tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể đi đến bưu điện như thế nào đây?

Excuse me, do you know where the post office is?
/ɪksˈkjuːs miː, duː juː nəʊ weə ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz/
Xin lỗi vì đã là phiền, bạn có biết bưu điện ở đâu không?

I’m looking for this address.
/aɪm ˈlʊkɪŋ fɔː ðɪs əˈdrɛs/
Tôi đang tìm kiếm địa chỉ này.

Are we on the right road for the post office?
/ɑː wiː ɒn ðə raɪt rəʊd fɔː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Chúng tôi có đang đi đúng đường để đến bưu điện không?

Is this the right way for the post office?
/ɪz ðɪs ðə raɪt weɪ fɔː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Đây có đúng là đường dẫn đến bưu điện không?

Can you show me on the map?
/kæn juː ʃəʊ miː ɒn ðə mæp/
Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?

Cách để chỉ đường:
The easiest way is to go to Lê Lợi Street.
/ði ˈiːzɪɪst weɪ ɪz tuː gəʊ tuː Lê Lợi striːt/
Cách tốt nhất là đi vào đường Lê Lợi.

Turn left into Lê Lợi Street.
/tɜːn lɛft ˈɪntuː Lê Lợi striːt/
Rẽ trái vào đường Lê Lợi.

Turn right at the end of Lê Lợi Street.
/tɜːn raɪt æt ði ɛnd ɒv Lê Lợi striːt/
Rẽ phải ở cuối đường Lê Lợi.

The post office is about 50 meters from here.
/ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz əˈbaʊt 50 ˈmiːtəz frɒm hɪə/
Bưu điện cách đây khoảng 50 mét.

Go straight ahead and the post office is on your left.
/gəʊ streɪt əˈhɛd ænd ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz ɒn jɔː lɛft/
Cứ đi thẳng và bạn sẽ thấy bưu điện ở phía bên tay trái.

The hotel is on the corner.
/ðə həʊˈtɛl ɪz ɒn ðə ˈkɔːnə/
Khách sạn ở trong góc đường.

The post office is next to the hotel.
/ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz nɛkst tuː ðə həʊˈtɛl/
Bưu điện ở bên cạnh khách sạn.

The post office is between the bank and the hotel.
/ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz bɪˈtwiːn ðə bæŋk ænd ðə həʊˈtɛl/
Bưu điện nằm ở giữa ngân hàng và khách sạn.

The post office is opposite to the book store.
/ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz ˈɒpəzɪt tuː ðə bʊk stɔː/
Bưu điện đối diện với hiệu sách.

Drive to Lê Lợi street and take the first street on the left.
/draɪv tuː Lê Lợi striːt ænd teɪk ðə fɜːst striːt ɒn ðə lɛft/
Đi vào đường Lê Lợi và rẽ vào ngõ đầu tiên phía bên tay trái.

Take the first right.
/teɪk ðə fɜːst raɪt/
Rễ vào ngõ đầu tiên bên tay phải.

Take this road.
/teɪk ðɪs rəʊd/
Đi vào đường này.

Go down there.
/gəʊ daʊn ðeə/
Đi xuống bên dười này.

Turn right at the crossroads.
/tɜːn raɪt æt ðə ˈkrɒsˌrəʊdz/
Rẻ phải ở ngã tư đường.

Continue straight ahead for about 50 meters.
/kənˈtɪnjuː streɪt əˈhɛd fɔːr əˈbaʊt 50 ˈmiːtəz/
Tiếp tục đi thẳng khoảng 50 mét.

If you pass the supermarket, you went too far.
/ɪf juː pɑːs ðə ˈsjuːpəˌmɑːkɪt, juː wɛnt tuː fɑː/
Nếu bạn đi qua siêu thị thì bạn đã đi vượt xa quá rồi.

You could ask the bus driver.
/juː kʊd ɑːsk ðə bʌs ˈdraɪvə/
Bạn có thể hỏi người lái xe buýt.

Follow me. I’ll show you the way.
/ˈfɒləʊ miː. aɪl ʃəʊ juː ðə weɪ/
Hãy đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho bạn.

Do you want me to draw you a map?
/duː juː wɒnt miː tuː drɔː juː ə mæp/
Bạn có muốn tôi vẽ bản đồ cho bạn không?
Các bài học được xem nhiều nhất:
Từ vựng tiếng Anh về các loài côn trùng
41 câu giao tiếp chủ đề thời tiết

Bình luận
Call Now Button