Skip links
tuyet chieu chi duong trong tieng anh

Tuyệt chiêu hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh chuẩn như Tây

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá và tìm hiểu về cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh chuẩn như người bản xứ, từ việc sử dụng cụm từ phổ biến đến cách thức giao tiếp một cách lịch lãm và tự tin.

– Cách để hỏi đường:
Could you tell me how to get to the post office?
/kʊd juː tɛl miː haʊ tuː gɛt tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Bạn có thể chỉ tôi cách để đến được bưu điện không?

How could I find the nearest hotel?
/haʊ kʊd aɪ faɪnd ðə ˈnɪərɪst həʊˈtɛl/
Làm sao tôi có thể tìm thấy khách sạn gần nhất?

Pardon me, I’m lost, how do I get to the post office?
/ˈpɑːdn miː, aɪm lɒst, haʊ duː aɪ gɛt tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi bị lạc, làm sao tôi có thể đến được bưu điện?

Which is the best way to the post office?
/wɪʧ ɪz ðə bɛst weɪ tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Con đường nào tiện nhất để đi đến bưu biện?

Could you direct me to the post office?
/kʊd juː dɪˈrɛkt miː tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Bạn có thể chỉ đường cho tôi tới bưu điện không?

Excuse me, how can I go to the post office?
/ɪksˈkjuːs miː, haʊ kæn aɪ gəʊ tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể đi đến bưu điện như thế nào đây?

Excuse me, do you know where the post office is?
/ɪksˈkjuːs miː, duː juː nəʊ weə ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz/
Xin lỗi vì đã là phiền, bạn có biết bưu điện ở đâu không?

I’m looking for this address.
/aɪm ˈlʊkɪŋ fɔː ðɪs əˈdrɛs/
Tôi đang tìm kiếm địa chỉ này.

Xem thêm  Đại từ sở hữu (Possessive pronoun) trong tiếng Anh

Are we on the right road for the post office?
/ɑː wiː ɒn ðə raɪt rəʊd fɔː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Chúng tôi có đang đi đúng đường để đến bưu điện không?

Is this the right way for the post office?
/ɪz ðɪs ðə raɪt weɪ fɔː ðə pəʊst ˈɒfɪs/
Đây có đúng là đường dẫn đến bưu điện không?

Can you show me on the map?
/kæn juː ʃəʊ miː ɒn ðə mæp/
Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?

Cách để chỉ đường:
The easiest way is to go to Lê Lợi Street.
/ði ˈiːzɪɪst weɪ ɪz tuː gəʊ tuː Lê Lợi striːt/
Cách tốt nhất là đi vào đường Lê Lợi.

Turn left into Lê Lợi Street.
/tɜːn lɛft ˈɪntuː Lê Lợi striːt/
Rẽ trái vào đường Lê Lợi.

Turn right at the end of Lê Lợi Street.
/tɜːn raɪt æt ði ɛnd ɒv Lê Lợi striːt/
Rẽ phải ở cuối đường Lê Lợi.

The post office is about 50 meters from here.
/ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz əˈbaʊt 50 ˈmiːtəz frɒm hɪə/
Bưu điện cách đây khoảng 50 mét.

Go straight ahead and the post office is on your left.
/gəʊ streɪt əˈhɛd ænd ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz ɒn jɔː lɛft/
Cứ đi thẳng và bạn sẽ thấy bưu điện ở phía bên tay trái.

The hotel is on the corner.
/ðə həʊˈtɛl ɪz ɒn ðə ˈkɔːnə/
Khách sạn ở trong góc đường.

The post office is next to the hotel.
/ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz nɛkst tuː ðə həʊˈtɛl/
Bưu điện ở bên cạnh khách sạn.

Xem thêm  Phân biệt cách sử dụng GO và COME

The post office is between the bank and the hotel.
/ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz bɪˈtwiːn ðə bæŋk ænd ðə həʊˈtɛl/
Bưu điện nằm ở giữa ngân hàng và khách sạn.

The post office is opposite to the book store.
/ðə pəʊst ˈɒfɪs ɪz ˈɒpəzɪt tuː ðə bʊk stɔː/
Bưu điện đối diện với hiệu sách.

Drive to Lê Lợi street and take the first street on the left.
/draɪv tuː Lê Lợi striːt ænd teɪk ðə fɜːst striːt ɒn ðə lɛft/
Đi vào đường Lê Lợi và rẽ vào ngõ đầu tiên phía bên tay trái.

Take the first right.
/teɪk ðə fɜːst raɪt/
Rễ vào ngõ đầu tiên bên tay phải.

Take this road.
/teɪk ðɪs rəʊd/
Đi vào đường này.

Go down there.
/gəʊ daʊn ðeə/
Đi xuống bên dười này.

Turn right at the crossroads.
/tɜːn raɪt æt ðə ˈkrɒsˌrəʊdz/
Rẻ phải ở ngã tư đường.

Continue straight ahead for about 50 meters.
/kənˈtɪnjuː streɪt əˈhɛd fɔːr əˈbaʊt 50 ˈmiːtəz/
Tiếp tục đi thẳng khoảng 50 mét.

If you pass the supermarket, you went too far.
/ɪf juː pɑːs ðə ˈsjuːpəˌmɑːkɪt, juː wɛnt tuː fɑː/
Nếu bạn đi qua siêu thị thì bạn đã đi vượt xa quá rồi.

You could ask the bus driver.
/juː kʊd ɑːsk ðə bʌs ˈdraɪvə/
Bạn có thể hỏi người lái xe buýt.

Follow me. I’ll show you the way.
/ˈfɒləʊ miː. aɪl ʃəʊ juː ðə weɪ/
Hãy đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho bạn.

Do you want me to draw you a map?
/duː juː wɒnt miː tuː drɔː juː ə mæp/
Bạn có muốn tôi vẽ bản đồ cho bạn không?

Rate this post
Contact Me on Zalo