Skip links
ten cac loai hoa bang tieng anh

Tên các loài HOA bằng tiếng Anh

Hoa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Trong văn hóa của người Việt, hoa luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tình yêu, cuộc sống. Vậy bạn đã biết được tên tiếng Anh của bao nhiêu loài hoa quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Cùng Tiếng Anh Nghe Nói tìm hiểu tên các loài hoa bằng tiếng Anh qua bài viết đưới đây.

 1. Rose /rəʊz/: Hoa hồng
 2. Dahlia /ˈdeɪ.li.ə/: Hoa thược dược
 3. Carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: Hoa cẩm chướng
 4. Hydrangea /haɪˈdreɪn.dʒə/: Hoa cẩm tú cầu
 5. Lavender /ˈlæv.ɪn.dər/: Hoa oải hương
 6. Climbing rose /ˈklaɪmɪŋ rəʊz/: Hoa tường vi
 7. Sunflower /ˈsʌnˌflaʊər/: Hoa hướng dương
 8. Daffodil /ˈdæf.ə.dɪl/: Hoa thủy tiên
 9. Narcissus /nɑːˈsɪs.əs/: Hoa thủy tiên
 10. Peony /ˈpiː.ə.ni/: Hoa mẫu đơn
 11. Hibiscus /hɪˈbɪs.kəs/: Hoa dâm bụt
 12. Orchid /ˈɔː.kɪd/: Hoa phong lan
 13. Eglantine /ˈeɡləntaɪn/: Hoa tầm xuân
 14. Lily /ˈlɪl.i/: Hoa bách hợp
 15. Tulip /ˈtʃuː.lɪp/: Hoa tuy líp, hoa uất kim cương
 16. Violet /ˈvaɪə.lət/: Hoa violet, chỉ hoa tím
 17. Pansy /ˈpæn.zi/: Hoa bướm
 18. Forget-me-not /fəˈɡet.mi.nɒt/: Hoa lưu ly
 19. Iris /ˈaɪ.rɪs/: Hoa diên vĩ
 20. Jasmine /ˈdʒæz.mɪn/: Hoa nhài
 21. Lotus /ˈləʊ.təs/: Hoa sen
 22. Water lily /ˈwɔː.tə ˌlɪl.i/: Hoa súng
 23. Lavender /ˈlæv.ɪn.dər/: Hoa oải hương
 24. Gladiolus /ˌɡlæd.iˈəʊ.ləs/: Hoa lay ơn
 25. Michelia: Hoa ngọc lan
 26. Magnolia /mæɡˈnəʊ.li.ə/: Hoa mộc lan
 27. Hyacinth /ˈhaɪ.ə.sɪnθ/: Hoa lan dạ hương
 28. Daisy /ˈdeɪ.zi/: Hoa cúc dại
 29. Chrysanthemum /krɪˈsænθ.ə.məm/: Cúc đại đóa
 30. Cyclamen /ˈsɪk.lə.mən/: Hoa anh thảo
 31. Plumeria: Hoa đại
 32. Gladiolus /ɡlædiˈoʊləs/: Hoa lay-ơn
 33. Poppy /ˈpɒp.i/: Hoa anh túc
 34. Pansy /ˈpænzi/: Hoa păng-xê , hoa bướm
 35. Camellia /kəˈmiː.li.ə/: Hoa hồng trà
 36. Marigold /ˈmær.ɪ.ɡəʊld/: Cúc vạn thọ
 37. Lily of the valley /ˌlɪl.i əv ðə ˈvæl.i/: Hoa linh lan
 38. Mimosa /mɪˈmoʊsə/: Hoa xấu hổ, hoa trinh nữ
 39. Gerbera /ˈdʒəːb(ə)rə/: Hoa đồng tiền
 40. Peach blossom /piːtʃˈblɒs.əm/: Hoa đào
 41. Flamboyant /flæmˈbɔɪənt/: Hoa phượng
 42. Coral Vine: Hoa Tigon
 43. Daffodil /ˈdæfədɪl/: Thủy tiên hoa vàng
 44. Milkwood pine: Hoa sữa
 45. Cactus flower /ˈkæk.təs ‘flaʊər /: Xương rồng
 46. Cockscomb /ˈkɒkskəʊm/: Hoa mào gà
 47. Tuberose /ˈtjuːbərəʊz/: Hoa huệ
 48. Crocus /ˈkroʊkəs/: Hoa nghệ tây
 49. Foxglove /ˈfɒksɡlʌv/: Hoa mao địa hoàng
 50. Apricot blossom /ˈeɪ.prɪ.kɒtˈblɒs.əm/: Hoa mai
 51. Honeysuckle /ˈhʌnisʌkl/: Cây kim ngân hoa
 52. Dandelion /ˈdændɪlaɪən/: Hoa bồ công anh
 53. Moss rose /mɔːs roʊz/: Hoa mười giờ
 54. Arum lily /’eərəmˈlɪl.i/: Hoa loa kèn
 55. Epihyllum: Hoa quỳnh
 56. Lagerstroemia: Hoa bằng lăng
 57. Phalaenopsis: Hoa Lan hồ điệp
 58. Poinsettia /ˌpɔɪnˈset.i.ə/: Hoa trạng nguyên
 59. Sword Orchid /sɔːd ˈɔː.kɪd/: Hoa địa lan
 60. Bougainvillea /buː.ɡənˈvɪl.i.ə/: Hoa giấy
 61. Fragipane: Hoa sứ
 62. Thea amplexicaulis: Hoa hải đường
 63. Ageratum conyzoides: Hoa ngũ sắc
 64. Jessamine: Hoa lài
 65. White-dotted: Hoa mơ
Xem thêm  50+ mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong quán cafe được nhiều người sử dụng

Trên đây là tên một số loài hoa thông dụng bằng tiếng anh. Hy vọng sau khi xem xong bài viết này các bạn sẽ biết thêm được tên của nhiều loài hoa bằng tiếng anh và có thể vận dụng vào thực tế. Chúc các bạn học tốt.

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GV Nước Ngoài (Anh, Mỹ, Canada…) các bạn có thể tham khảo chi tiết tại: https://tienganhnghenoi.vn/khoa-hoc/

tieng anh nghe noi min

4/5 - (56 bình chọn)
Contact Me on Zalo