Tag - từ đồng nghĩa tiếng anh

Tháng Mười 2021

Tháng Sáu 2019

tu dong nghia trong tieng anh 1

Tổng hợp từ đồng nghĩa trong tiếng Anh tránh lặp từ khi nói – viết

GOOD excellent /ˈeksələnt/: xuất sắc amazing /əˈmeɪzɪŋ/: đáng kinh ngạc wonderful /ˈwʌndəfl/: tuyệt vời pleasant /ˈpleznt/: dễ chịu, tốt đẹp marvelous /ˈmɑːvələs/: kỳ diệu exceptional /ɪkˈsepʃənl/ : nổi bật fantastic /fænˈtæstɪk/ : tuyệt diệu outstanding /aʊtˈstændɪŋ/: xuất sắc terrific /təˈrɪfɪk/: tuyệt vời FUNNY comical /ˈkɒmɪkl/: hài hước, khôi hài hilarious /hɪˈleəriəs/: vui vẻ, vui nhộn entertaining /ˌentəˈteɪnɪŋ/: [...]

Tháng Năm 2019

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights