Skip links
tu vung tieng anh ve tin nguong

Từ vựng tiếng Anh về tín ngưỡng

 • Abbey – /ˈæb.i/: tu viện
 • Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần
 • Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cổ xưa
 • Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước
 • Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ, đồ đệ
 • Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh
 • Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinh mệnh
 • Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng
 • Bodhisattva: Bồ Tát
 • Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật
 • Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo
 • Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: luật nhân quả
 • Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa
 • Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh
 • Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)
 • Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng tạo hóa, Đấng sáng thế
 • Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)
 • Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành
 • Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)
 • Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)
 • Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi
 • Church – /tʃɝːtʃ/: nhà thờ
 • Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo đường của Do Thái Giáo
 • Mosque – /mɑːsk/: nhà thờ của người Hồi giáo
 • Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa
 • Temple – /ˈtem.pəl/: đền
 • Monk – /mʌŋk/: thầy tu
 • Priest – /priːst/: linh mục
 • Pope – /poʊp/: giáo hoàng
 • Fairy – /ˈfer.i/: Tiên
 • God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa
 • Saint – /sənt/: Thánh nhân
 • Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu tinh
 • Heaven – /ˈhev.ən/: thiên đường, thiên quốc, thiên thượng
 • Hell – /hel/: địa ngục
 • Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần
 • Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma
 • Devil – /ˈdev.əl/, satan – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ
 • Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh
 • Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi
 • Material – /məˈtɪr.i.əl/: vật chất
 • Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinh thần
 • Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện
 • Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền định
 • Pray – /preɪ/: cầu nguyện
 • Chant – /tʃænt/: tụng kinh
 • Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ
 • Mind – /maɪnd/: tư tưởng, tâm hồn
 • Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức
 • Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự ngu muội
 • Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phẩm giá
 • Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái
 • Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng từ tâm, thiện lương
 • Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng từ bi
 • Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại
 • Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự chân thành, chân thực
 • Sincerity – /sɪnˈsɪr/: chân thành, thành khẩn
 • Evil – /ˈiː.vəl/: cái ác
 • Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn
 • Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: kinh sách
 • The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh
 • Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp
 • Preach – /priːtʃ/: thuyết giảng
 • Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri
 • Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: vũ trụ, toàn thể
 • Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn minh tiền sử
 • Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín
Xem thêm  Nắm vững chi tiết về cấu trúc How Often trong tiếng Anh 

Ví dụ:

 • Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.

=> Mọi sự xung đột đều có thể được giải quyết với sự khoan dung, nhẫn nại và chân thành.

 • The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people like Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con đường nhận thức của các tín ngưỡng chân chính là thông qua việc thực hành tu sửa bản thân theo các tiêu chuẩn đạo đức được dẫn dắt bởi các vị giác giả như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

 • Beliefs are not blinded superstition. It’s science, and they do other ways to discover the mystery of connection between human and universal.

=> Tín ngưỡng không phải là sự mê tín mù quáng. Nó là khoa học và họ có các cách khác nhau để khám phá ra bí mật sự liên hệ giữa con người và vũ trụ.

 • Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help to restore truthful morality standards of human.

=> Mọi tín ngưỡng chân chính xuất hiện trong xã hội loài người khi các tiêu chuẩn đạo đức đang xuống cấp. Họ giúp khôi phục lại tiêu chuẩn đạo đức chân chính cho con người.

 • Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human
Xem thêm  Bổ ngữ là gì? Vị trí, vai trò và các dạng bổ ngữ trong tiếng Anh

=> Các nhà khoa học nói rằng chúng ta chỉ nhận biết được 4% vật chất trong vũ trụ, do đó chúng ta không thể thấy được sự tồn tại của các sinh mệnh được cấu thành bởi các vật chất khác. Tuy nhiên từ rất lâu các tín ngưỡng tôn giáo có thể nhận thức về Thần – những sinh mệnh cao cấp hơn loài người.

Xem thêm:

Các hoạt động hằng ngày trong tiếng Anh

101 câu giao tiếp siêu ngắn, siêu thông dụng

5/5 - (1 bình chọn)
Contact Me on Zalo