Monthly Archives - Tháng Một 2022

Tháng Một 2022

Phân biệt Start và Begin trong tiếng Anh

1. Start 1.1. Start nghĩa là gì? Trong tiếng Anh, Start có nghĩa là bắt đầu. Start có thể được sử dụng như một động từ hoặc một danh động từ. Start sẽ mang đến cho người nghe cảm giác nhanh, mạnh, bất ngờ. Thường là nói [...]

40 cặp từ trái nghĩa không thể không biết

I. Cặp từ trái nghĩa chỉ tính chất 1. Smooth - /smuːð/ - rough /rʌf/: trơn mượt - xù xì 2. Soft /sɔːft/ - hard /hɑːrd/: mềm - cứng 3. Strong /strɔːŋ/ - weak /wiːk/: mạnh - yếu 4. Young /jʌŋ/ - old /əʊld/: trẻ - già 5. Thick [...]

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights