Monthly Archives - Tháng Tám 2021

Tháng Tám 2021

Học Tiếng Anh về Covid 2019

1. Từ vựng Tiếng Anh về Covid 19 Coronavirus (noun) – a type of virus that can cause respiratory (lung) infections: một loại virus gây ra viêm đường hô hấp (phổi). Được đặt tên là corona là do hình thái của loại vi rút này dưới kính [...]

Các Tháng Trong Tiếng Anh – Cách sử dụng và Cách nhớ hiệu quả !

1. Giới thiệu các tháng bằng tiếng Anh   Tháng Tiếng Anh  Viết tắt Phiên âm Tháng 1 January Jan [‘dʒænjʊərɪ] Tháng 2 February Feb [‘febrʊərɪ] Tháng 3 March Mar [mɑːtʃ] Tháng 4 April Apr [‘eɪprəl] Tháng 5 May May [meɪ] Tháng 6 June Jun [dʒuːn] Tháng 7 July Jul [/dʒu´lai/] Tháng 8 August Aug [ɔː’gʌst] Tháng 9 September Sep [sep’tembə] Tháng 10 October Oct [ɒk’təʊbə] Tháng 11 November Nov [nəʊ’vembə] Tháng 12 December Dec [dɪ’sembə] 2. Cách đọc viết thứ ngày tháng bằng tiếng Anh 2.1 Cách viết ngày tháng bằng tiếng Anh Cách viết ngày tháng theo [...]

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights