Monthly Archives - Tháng Bảy 2020

Hơn 100 tính từ sơ cấp siêu thông dụng

Different khác nhau Used được sử dụng Important quan trọng Every mỗi Large lớn Available có sẵn Popular phổ biến Able thể Basic cơ bản Known được biết đến Various khác nhau Difficult khó khăn Several nhiều United thống nhất Historical lịch sử Hot nóng Useful hữu ích Mental tinh thần Scared sợ hãi Additional thêm Emotional cảm xúc Old cũ Political chính trị Similar tương tự Healthy khỏe mạnh Financial tài chính Medical y tế Traditional truyền thống Federal liên bang Entire toàn bộ Strong mạnh mẽ Actual thực tế Significant đáng kể Successful thành công Electrical điện Expensive đắt Pregnant mang thai Intelligent thông minh Interesting thú vị Poor  nghèo Happy hạnh phúc Responsible chịu trách nhiệm Cute dễ [...]

100 trạng từ thông dụng nhất trong tiếng Anh

TRẠNG TỪ CHỈ TẦN SUẤT always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên frequently /ˈfriːkwəntli/ thường xuyên often /ˈɒf(ə)n/ thường sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi khi seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi rarely /ˈreəli/ hiếm khi hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/ hầu như không never /ˈnɛvə/ không bao giờ TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN already /ɔːlˈrɛdi/ đã rồi lately /ˈleɪtli/ gần đây still /stɪl/ vẫn tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai early /ˈɜːli/ sớm now /naʊ/ ngay bây giờ soon /suːn/ sớm thôi [...]

Từ vựng về các con vật trong tiếng Anh

Zebra  /ˈziː.brə/: Con ngựa vằn Lioness  /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử (cái) Lion  /ˈlaɪ.ən/: Sư tử (đực) Hyena  /haɪˈiː.nə/: Con linh cẩu Rhinoceros  /raɪˈnɒs.ər.əs/: Con tê giác Elephant  /ˈel.ɪ.fənt/: con voi Bear /beər/: con gấu Fox /fɑːks/: con cáo Giraffe /dʒəˈrɑːf/: con hươu cao cổ Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/: con hà mã Jaguar /ˈdʒæɡjuər/: con báo đốm Squirrel /ˈskwɜːrəl/: con sóc Bat /bæt/: dơi Deer /dɪər/:  hươu Wolf /wʊlf/: chó sói Kangaroo /ˌkæŋɡərˈuː/: con chuột túi Koala /koʊˈɑːlə/: gấu koala Panda /ˈpændə/: con gấu trúc Dolphin /ˈdɒlfɪn/: cá heo Shark /ʃɑːk/: cá mập Whale /weɪl/: cá voi Eel /iːl/: lươn Walrus /ˈwɔːlrəs/: hải mã Penguin /ˈpeŋɡwɪn/: [...]

Call Now Button