Monthly Archives - Tháng Một 2020

Tuyệt chiêu hỏi và chỉ đường chuẩn như Tây

- Cách để hỏi đường: Could you tell me how to get to the post office? /kʊd juː tɛl miː haʊ tuː gɛt tuː ðə pəʊst ˈɒfɪs/ Bạn có thể chỉ tôi cách để đến được bưu điện không? How could I find the nearest hotel? /haʊ kʊd aɪ faɪnd ðə ˈnɪərɪst həʊˈtɛl/ Làm sao tôi có thể tìm thấy khách sạn gần nhất? Pardon me, I'm lost, how do I get to the post office? /ˈpɑːdn miː, aɪm lɒst, haʊ duː aɪ gɛt tuː ðə pəʊst [...]

Call Now Button