Monthly Archives - Tháng Mười Hai 2019

Tháng Mười Hai 2019

cac bo phan cua cay2

Từ vựng tiếng Anh về các bộ phận của cây

Branch /brɑ:nt∫/: Cành cây Pine cone /paɪn kəʊn/: Quả thông Sap /sæp/: Nhựa cây Berry /’beri/: Quả mọng Blossom /’blɔsəm/: Hoa nhỏ mọc thành chùm Bud /bʌd/: Chồi, nụ Leaf /li:f/: Lá Petal /’petl/: Cánh hoa Pollen /’pɔlən/: Phấn hoa Stalk /stɔ:k/: Cuống hoa Stem /stem/: Thân cây hoa Thorn /θɔ:n/: Gai Root /ruːt/: Rễ cây Twig [...]

Contact Me on Zalo
Verified by MonsterInsights