Monthly Archives - Tháng Tám 2019

Các câu giao tiếp thông dụng trong công sở

How long have you worked here? /haʊ lɒŋ hæv juː wɜːkt hɪə?/ Bạn đã làm ở đây bao lâu rồi ?   I’m going out for lunch. /aɪm ˈgəʊɪŋ aʊt fɔː lʌnʧ./ Tôi sẽ ra ngoài ăn trưa    I’ll be back at 1:30. /aɪl biː bæk æt wʌn ˈθɜːti./ Tôi sẽ quay lại lúc 1h 30   How do you get to work? /haʊ duː juː get tuː wɜːk?/ Bạn đến nơi làm việc bằng gì   How long does it take you to get to work? /haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk juː tuː gɛt [...]

Từ vựng tiếng anh chủ đề làm vườn

axe /æks/ cái rìu fork /fɔ:k/ cái chĩa làm vườn hoe /hou/ cái cuốc hose hoặc hosepipe /houz/ ống phun nước lawn mower /lɔ:n ‘mouə/ máy cắt cỏ rake /reik/ cái cào cỏ secateurs /’sekətə:/ kéo cắt cây/cỏ shears /ʃiəs/ kéo cắt tỉa spade /speid/ cái xẻng trowel /’trauəl/ cái bay watering can /’wɔ:təriɳ kæn/ bình tưới nước wheelbarrow /’wi:l,b rou/ xe cút kít back garden /bæk ‘gɑ:dn/ vườn sau nhà clothes line /klouðz lain/ dây phơi quần áo drain /drein/ ống dẫn nước drive /draiv/ đường lái xe vào nhà dustbin /’dʌstbin/ thùng rác fence [...]

Call Now Button