Monthly Archives - Tháng Năm 2019

50 cặp từ đồng nghĩa trong tiếng Anh không thể không biết

Think over = consider (cân nhắc) Go over = examine (xem xét) Put down = write sth down (ghi chép) Clean up = tidy up (dọn dẹp) Carry out = execute (tiến hành) Look back on = remember (nhớ lại) Bring up = raise (nuôi dưỡng) Hold on = wait (chờ đợi) Turn down = refuse (từ chối) Talk over = discuss (thảo luận) Go by foot = walk (đi bộ) set on fire = inflame (đốt cháy) [...]

Call Now Button